طرح قدر کتاب پردازان

ثبت نام اولیه

لطفا در تکمیل این پرسشنامه دقت فرمائید و تمامی نکات مدنظر خودتان را مطرح کنید تا بتوانیم به شما راهنمایی مناسبی در جهت انتخاب این طرح انجام دهیم.
 
تکمیل این فرم برای ثبت نام اولیه در این طرح، الزامی است.
بدیهی است کسانی در پروسه ثبت نام قرار می گیرند که این فرم را تکمیل کرده باشند.
با تشکر
مدیریت طرح قدر مجازی